BlackBerry Curve 9320 9315 9310 9220 - توافر الميزات

background image

تافصاوم

تازيملا

زارطل

كفتاه

،يكذلا

لضفت

ةرايزب

عقوملا

يلاتلا

www.blackberry.com/go/devices

.

ططخم

ةمدخلا

ةيكلساللا

رفومو

ةمدخلا

ةيكلساللا

بجي

ءارش

ططخم

ةمدخلا

ةيكلساللا

وأ

هرييغت

ربع

رفوم

ةمدخلا

ةيكلساللا

.

دق

رفوتت

تازيم

لثم

ةلسارملا

ةيصنلا

تامدخلاو

ةدنتسملا

ىلإ

عقوملا

ضعبو

تازيم

فتاهلا

بسحب

ضورع

رفوم

ةمدخلا

ةيكلساللا

.

نإ

ططخم

ةمدخلا

ةيكلساللا

عم

فتاهلا

وأ

توصلا

بولطم

مادختسال

قيبطت

فتاهلا

لاسرإلو

لئاسرلا

ةيصنلا

اهمالتساو

.

نإ

ططخم

تانايب

ةمدخلا

ةيكلساللا

بولطم

يكل

نكمتت

نم

مادختسا

ةمدخ

ضرعتسملا

تاقيبطتو

ةلسارملا

،ةيروفلا

لاسرإلو

لئاسر

ديربلا

ينورتكلإلا

لئاسرو

PIN

اهمالتساو

.

دق

رثؤي

ططخم

ةمدخلا

ةيكلساللا

ىلع

تاقيبطتلا

يتلا

كنكمي

اهليزنت

ةقيرطو

اهليزنت

.

لوصحلل

ىلع

ديزم

نم

تامولعملا

لوح

اذه

،ططخملا

ىجرُي

لاصتالا

رفومب

ةمدخلا

ةيكلساللا

.

BlackBerry Internet Service

و

BlackBerry Enterprise Server

امدنع

رفوتي

كيدل

ططخم

،تانايب

بجي

كيلع

دادعإ

ناونع

كديرب

ينورتكلإلا

وأ

باسح

ةلسارم

ةيروف

نم

ةهج

ةيجراخ

يكل

نكمتت

نم

لاسرإ

لئاسر

ديربلا

ينورتكلإلا

،اهمالتساو

مادختساو

تاقيبطت

ةلسارملا

ةيروفلا

نم

كلت

ةهجلا

،ةيجراخلا

مادختساو

ضعب

تارايخ

ضرعتسملا

.

اذإ

تنك

ًامدختسم

،ًايدرف

نإف

ناونع

ديربلا

ينورتكلإلا

وأ

باسح

ةلسارملا

ةيروفلا

يذلا

موقت

هدادعإب

متيس

هطبر

ـب

BlackBerry Internet Service

.

اذإ

تنك

ًامدختسم

يف

،ةكرش

موقيسف

لوؤسملا

دادعإب

باسح

كديرب

ينورتكلإلا

نع

قيرط

هطبر

ـب

BlackBerry Enterprise Server

.

نم

لمتحملا

نأ

نّيعي

لوؤسملا

تارايخ

ددحت

تازيملا

تادادعإلاو

ةحاتملا

ىلع

كفتاه

يكذلا

ةيناكمإو

ةفاضإ

قيبطت

ام

وأ

هثيدحت

.

كناكمإب

عالطالا

ىلع

تاسايس

ةينقت

تامولعملا

ةنيعملا

نم

لوؤسملا

يف

تارايخ

ةيامحلا

ىلع

كفتاه

يكذلا

.

ةكبشلا

ةيكلساللا

دق

رثؤت

ةكبشلا

ةيكلساللا

لصتملا

اهب

كفتاه

يكذلا

ىلع

ىدم

رفاوت

ضعب

تازيملا

.

رفوتتو

تاكبش

ةيكلسال

ةفلتخم

ًاقفو

رفومل

ةمدخلا

ةيكلساللا

تارايخو

لاوجتلا

ةرفوتملا

.

ضعب

تاكبشلا

ةيكلساللا

ال

دمتعت

تازيم

لثم

رظح

،تاملاكملا

وأ

ليوحت

،تاملاكملا

وأ

ثبلا

يولخلا

.

لوصحلل

ىلع

ديزم

نم

،تامولعملا

ىجري

لاصتالا

رفومب

ةمدخلا

ةيكلساللا

.

ليلد

مدختسملا

ةدعاسملا

ةعيرسلا

26

background image

ةقطنملا

بسح

،كتقطنم

دف

حاتي

كل

رايخ

ةفاضإ

تاقيبطت

وأ

اهثيدحت

ةطساوب

لحم

BlackBerry App World

يراجتلا

.

دق

رفوتي

كيدل

اًضيأ

رايخ

ليزنت

تاقيبطت

نم

ةحفص

بيو

وأ

قيبطت

.

فلتخي

ىدم

رفاوت

تاقيبطت

ةنيعم

بسح

ةقطنملا

.