עזרה BlackBerry Curve 9320 9315 9310 9220

background image

BlackBerry Curve Series

BlackBerry Curve 9310/9320 Smartphones

הסרג

:

7.1

ךירדמ

שמתשמל

background image

םסרופ

ב

:-

2012-09-24

SWD-20120924131530590

background image

ןכות

הרזע

הריהמ

...................................................................................................................................................

9

םידעצ

םינושאר

:

ןופלטה

םכחה

ךלש

........................................................................................................

9

םיאשונ

םיירלופופ

..............................................................................................................................

28

תוצע

תוצופנ

......................................................................................................................................

32

ןורתפ

תויעב

תוצופנ

...........................................................................................................................

40

םיפיט

ירוציקו

ךרד

........................................................................................................................................

45

תוצע

:

עוציב

תולועפ

תוריהמב

..............................................................................................................

45

תוצע

:

תכראה

ייח

הללוסה

...................................................................................................................

46

תוצע

:

שופיח

םימושיי

.........................................................................................................................

47

תוצע

:

יוניפ

חטש

רובע

הקיזומה

,

תונומתה

,

ינוטרס

ואדיווה

םיצבקהו

ךלש

...................................................

47

תוצע

:

יוניפ

חטש

ידכ

בטמל

תא

יעוציב

ןופלטה

םכחה

..............................................................................

48

תוצע

:

ןוכדע

הנכותה

...........................................................................................................................

49

תוצע

:

הרימש

לע

תוחיטב

עדימ

.............................................................................................................

50

םיפיט

:

לוהינ

םינווחמ

..........................................................................................................................

51

ירוציק

ךרד

:

ןופלט

..............................................................................................................................

51

ירוציק

ךרד

:

תועדוה

............................................................................................................................

52

ירוציק

ךרד

:

םיצבק

םיצבקו

םיפרוצמ

.....................................................................................................

54

ירוציק

ךרד

:

הדלקה

תועצמאב

תדלקמה

תיזיפה

......................................................................................

55

ירוציק

ךרד

:

הידמ

...............................................................................................................................

56

ירוציק

ךרד

:

ןפדפד

.............................................................................................................................

57

ירוציק

ךרד

:

שופיח

.............................................................................................................................

58

ירוציק

ךרד

:

תופמ

...............................................................................................................................

59

ירוציק

ךרד

:

חול

הנש

...........................................................................................................................

59

ןורתפ

תויעב

:

ירוציק

ךרד

.....................................................................................................................

60

ןופלט

..........................................................................................................................................................

61

דציכ

עצבל

:

ןופלט

..............................................................................................................................

61

ןורתפ

תויעב

:

ןופלט

............................................................................................................................

79

background image

תודוקפ

תוילוק

.............................................................................................................................................

83

דציכ

עצבל

:

תודוקפ

תוילוק

..................................................................................................................

83

ןורתפ

תויעב

:

תודוקפ

תוילוק

...............................................................................................................

85

תועדוה

........................................................................................................................................................

87

תוארוה

שומיש

:

םושיי

'

תועדוה

'

............................................................................................................

87

ןורתפ

תויעב

:

םושיי

תועדוה

...............................................................................................................

123

לוהינ

םיצבק

םיטירפו

םיפרוצמ

.....................................................................................................................

129

דציכ

עצבל

:

םיצבק

...........................................................................................................................

129

ןורתפ

תויעב

:

םיצבק

.........................................................................................................................

136

הידמ

.........................................................................................................................................................

137

תוארוה

שומיש

:

הידמ

........................................................................................................................

137

ןורתפ

תויעב

:

הידמ

...........................................................................................................................

155

םילוצלצ

,

םילילצ

תוארתהו

............................................................................................................................

159

דציכ

עצבל

:

םילוצלצ

,

םילילצ

תוארתהו

................................................................................................

159

ןורתפ

תויעב

:

םילוצלצ

,

םילילצ

תוארתהו

.............................................................................................

163

ןפדפד

.......................................................................................................................................................

164

דציכ

עצבל

:

ןפדפד

............................................................................................................................

164

םיפיט

:

ןפדפד

..................................................................................................................................

177

ןורתפ

תויעב

:

ןפדפד

.........................................................................................................................

178

חול

הנש

.....................................................................................................................................................

180

דציכ

עצבל

:

חול

הנש

.........................................................................................................................

180

םיפיט

:

חול

הנש

...............................................................................................................................

189

ןורתפ

תויעב

:

חול

הנש

......................................................................................................................

190

ישנא

רשק

..................................................................................................................................................

192

דציכ

עצבל

:

ישנא

רשק

......................................................................................................................

192

ןורתפ

תויעב

:

ישנא

רשק

....................................................................................................................

201

background image

ןועש

..........................................................................................................................................................

203

דציכ

עצבל

:

ןועש

..............................................................................................................................

203

ןורתפ

תויעב

:

ןועש

...........................................................................................................................

207

תומישמ

םירכזמו

.........................................................................................................................................

208

תריצי

המישמ

וא

רכזמ

.......................................................................................................................

208

תחילש

המישמ

וא

רכזמ

.....................................................................................................................

208

יוניש

וא

הקיחמ

לש

המישמ

וא

רכזמ

....................................................................................................

208

יוניש

סוטטס

המישמ

.........................................................................................................................

209

תרתסה

תומישמ

ומלשוהש

.................................................................................................................

209

תגצה

תומישמ

חולב

הנשה

.................................................................................................................

209

ןורכנס

תומישמ

םירכזמו

....................................................................................................................

210

תודוא

תוירוגטק

...............................................................................................................................

212

גוויס

שיא

רשק

,

המישמ

וא

רכזמ

יפל

הירוגטק

.......................................................................................

212

תריצי

הירוגטק

רובע

ישנא

רשק

,

תומישמ

וא

םירכזמ

..............................................................................

212

לוטיב

הלאשה

העיפומה

ינפל

תקיחמ

םיטירפ

........................................................................................

213

הדלקה

......................................................................................................................................................

214

דציכ

עצבל

:

הדלקה

...........................................................................................................................

214

ןורתפ

תויעב

:

הדלקה

........................................................................................................................

221

תדלקמ

......................................................................................................................................................

222

דציכ

עצבל

:

תדלקמ

..........................................................................................................................

222

הפש

..........................................................................................................................................................

225

דציכ

עצבל

:

הפש

..............................................................................................................................

225

ןורתפ

תויעב

:

הפש

...........................................................................................................................

227

תגוצת

ךסמ

................................................................................................................................................

228

דציכ

עצבל

:

תגוצת

ךסמ

.....................................................................................................................

228

ןורתפ

תויעב

:

תגוצת

ךסמ

..................................................................................................................

232

תייגולונכט

GPS

..........................................................................................................................................

233

דציכ

עצבל

:

תייגולונכט

GPS

..............................................................................................................

233

background image

ןורתפ

תויעב

:

תייגולונכט

GPS

...........................................................................................................

234

תופמ

.........................................................................................................................................................

236

דציכ

עצבל

:

תופמ

.............................................................................................................................

236

המאתה

תישיא

:

תופמ

.......................................................................................................................

240

ןורתפ

תויעב

:

תופמ

..........................................................................................................................

242

םימושיי

.....................................................................................................................................................

243

דציכ

:

םימושיי

..................................................................................................................................

243

ןורתפ

תויעב

:

םימושיי

.......................................................................................................................

245

BlackBerry ID

...........................................................................................................................................

249

תוארוה

שומיש

:

BlackBerry ID

..........................................................................................................

249

BlackBerry Device Software

......................................................................................................................

251

דציכ

עצבל

:

BlackBerry Device Software

..........................................................................................

251

ןורתפ

תויעב

:

BlackBerry Device Software

........................................................................................

253

לוהינ

םירוביח

.............................................................................................................................................

255

תשר

תדיינ

......................................................................................................................................

255

תייגולונכט

Wi-Fi

..............................................................................................................................

261

בצמ

'

הדוקנ

המח

תדיינ

'

...............................................................................................................................

271

דציכ

עצבל

:

הדוקנ

המח

תדיינ

.............................................................................................................

271

ןורתפ

תויעב

:

בצמ

'

הדוקנ

המח

תדיינ

'

.................................................................................................

274

תייגולונכט

Bluetooth

.................................................................................................................................

275

דציכ

עצבל

:

תייגולונכט

Bluetooth

......................................................................................................

275

ןורתפ

תויעב

:

תייגולונכט

Bluetooth

...................................................................................................

282

תרש

הידמ

..................................................................................................................................................

285

תוארוה

שומיש

:

תרש

הידמ

................................................................................................................

285

םירזיבא

םימכח

...........................................................................................................................................

287

background image

תודוא

םושייה

'

םירזיבא

םימכח

'

.........................................................................................................

287

תרדגה

ןגעמ

שדח

.............................................................................................................................

287

יוניש

ליפורפ

ןגעמ

............................................................................................................................

287

תקיחמ

ליפורפ

ןגעמ

רומש

.................................................................................................................

288

חתמה

הללוסהו

...........................................................................................................................................

289

דציכ

עצבל

:

חתמ

הללוסו

...................................................................................................................

289

ןורתפ

תויעב

:

חתמ

הללוסו

.................................................................................................................

293

חטש

ןוסחא

יסיטרכו

הידמ

............................................................................................................................

294

תוארוה

שומיש

:

חטש

ןוסחא

יסיטרכו

הידמ

..........................................................................................

294

ןורתפ

תויעב

:

חטש

ןוסחא

יסיטרכו

הידמ

.............................................................................................

300

שופיח

.......................................................................................................................................................

302

דציכ

עצבל

:

שופיח

............................................................................................................................

302

ןורתפ

תויעב

:

שופיח

.........................................................................................................................

306

החטבא

......................................................................................................................................................

307

דציכ

עצבל

:

החטבא

..........................................................................................................................

307

ןורתפ

תויעב

:

החטבא

.......................................................................................................................

337

ירפס

תוריש

תוחודו

ןוחבא

............................................................................................................................

339

הלעפה

,

הגצה

,

החילש

וא

הקיחמ

לש

חוד

יטסונגאיד

..............................................................................

339

הלבק

,

הקיחמ

,

וא

רוזחש

לש

רפס

תוריש

..............................................................................................

339

תרדגה

ןעמנ

תרירב

לדחמה

רובע

תוחוד

הקידב

.....................................................................................

340

רותיא

רפסמ

םגדה

לש

ןופלטה

םכחה

תאו

הסרגה

לש

BlackBerry Device Software

.................................

340

ןיא

יתורשפאב

ליעפהל

וא

חולשל

חוד

הקידב

........................................................................................

340

ןורכנס

.......................................................................................................................................................

342

דציכ

עצבל

:

ןורכנס

...........................................................................................................................

342

ןורתפ

תויעב

:

ןורכנס

.........................................................................................................................

345

תויורשפא

תושיגנ

........................................................................................................................................

347

דציכ

עצבל

:

תושיגנ

...........................................................................................................................

347

background image

ןובשחמ

.....................................................................................................................................................

357

שומיש

ןובשחמב

..............................................................................................................................

357

תרמה

תדיחי

הדימ

............................................................................................................................

357

ןולימ

םיחנומ

..............................................................................................................................................

358

העדוה

תיטפשמ

..........................................................................................................................................

360

background image

הרזע

הריהמ

םידעצ