BlackBerry Curve 9320 9315 9310 9220 - ปิดการแทนที่คำ

background image

ปดการแทนที่คำ

1.

คลิกไอคอน ตัวเลือก บนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2.

คลิก การพิมพและภาษา > การพิมพ

3.

สำหรับแปนพิมพ ใหคลิก ตัวเลือกสไตลขั้นสูง

4.

ลางชองทำเครื่องหมาย การสะกด

5.

กดปุม

> บันทึก