Hỗ trợ BlackBerry Curve 9320 9315 9310 9220

background image

BlackBerry Curve Series

BlackBerry Curve 9310/9320 Smartphones

Phiên bản: 7.1

H

ướ

ng d

ẫn s

dụ

ng

background image

2012-09-24

SWD-20120924144642021

background image

Các nội dung trợ giúp

Trợ giúp nhanh ............................................................................................................................................. 9

Bắt đầu sử dụng: Điện thoại thông minh của bạn ............................................................................................ 9
Các chủ đề phổ biến ................................................................................................................................... 29
Các mẹo phổ biến ....................................................................................................................................... 33
Gỡ rối thông thường .................................................................................................................................... 42

Mẹo và phím tắt .......................................................................................................................................... 47

Mẹo: Thực hiện nhanh công việc ................................................................................................................. 47
Mẹo: Kéo dài tuổi thọ của pin ...................................................................................................................... 48
Mẹo: Tìm ứng dụng ..................................................................................................................................... 49
Mẹo: Giải phóng bộ nhớ cho các tập tin, nhạc, ảnh và phim .......................................................................... 50
Mẹo: Giải phóng bộ nhớ để tối ưu hóa hiệu suất điện thoại thông minh của bạn ............................................. 51
Mẹo: Cập nhật phần mềm của bạn ............................................................................................................... 52
Mẹo: Giữ thông tin của bạn an toàn ............................................................................................................. 52
Mẹo: Quản lý chỉ báo .................................................................................................................................. 53
Phím tắt: Điện thoại ..................................................................................................................................... 54
Phím tắt: Tin nhắn ...................................................................................................................................... 55
Phím tắt: Tập tin và phần đính kèm .............................................................................................................. 56
Phím tắt: Nhập văn bằng bàn phím vật lý ..................................................................................................... 57
Phím tắt: Đa phương tiện ............................................................................................................................. 58
Phím tắt: Trình duyệt .................................................................................................................................. 59
Phím tắt: Tìm kiếm ...................................................................................................................................... 60
Phím tắt: Bản đồ ......................................................................................................................................... 61
Phím tắt: Lịch ............................................................................................................................................. 61
Gỡ rối: Phím tắt ........................................................................................................................................... 62

Điện thoại ................................................................................................................................................... 63

Cách sử dụng: Điện thoại ............................................................................................................................ 63
Gỡ rối: Điện thoại ........................................................................................................................................ 82

background image

Lệnh thoại .................................................................................................................................................. 86

Cách sử dụng: Lệnh thoại ............................................................................................................................ 86
Gỡ rối: Lệnh thoại ........................................................................................................................................ 88

Tin nhắn ..................................................................................................................................................... 90

Hướng dẫn sử dụng: Ứng dụng thư tín ......................................................................................................... 90
Gỡ rối: ứng dụng Tin nhắn ......................................................................................................................... 127

Tập tin và file đính kèm ............................................................................................................................. 133

Cách sử dụng: Tập tin ............................................................................................................................... 133
Gỡ rối: Tập tin ........................................................................................................................................... 140

Đa phương tiện ......................................................................................................................................... 141

Hướng dẫn sử dụng: Đa phương tiện .......................................................................................................... 141
Gỡ rối: Đa phương tiện .............................................................................................................................. 160

Nhạc chuông, âm thanh và cảnh báo ........................................................................................................ 164

Cách sử dụng: Nhạc chuông, âm thanh và cảnh báo .................................................................................. 164
Gỡ rối: Nhạc chuông, âm thanh và cảnh báo ............................................................................................. 168

Trình duyệt ............................................................................................................................................... 169

Cách sử dụng: Trình duyệt ........................................................................................................................ 169
Mẹo: Trình duyệt ....................................................................................................................................... 183
Gỡ rối: Trình duyệt .................................................................................................................................... 184

Lịch ......................................................................................................................................................... 186

Cách sử dụng: Lịch ................................................................................................................................... 186
Mẹo: Lịch ................................................................................................................................................. 195
Gỡ rối: Lịch .............................................................................................................................................. 196

Danh bạ ................................................................................................................................................... 198

Cách sử dụng: Danh bạ ............................................................................................................................. 198
Gỡ rối: Danh bạ ........................................................................................................................................ 208

Đồng hồ ................................................................................................................................................... 209

background image

Cách sử dụng: Đồng hồ ............................................................................................................................. 209
Gỡ rối: Đồng hồ ........................................................................................................................................ 213

Tác vụ và ghi nhớ ...................................................................................................................................... 214

Tạo tác vụ hoặc ghi nhớ ............................................................................................................................ 214
Gửi tác vụ hoặc ghi nhớ ............................................................................................................................. 214
Thay đổi hoặc xóa một tác vụ hoặc ghi nhớ ................................................................................................ 214
Thay đổi trạng thái của một tác vụ ............................................................................................................. 215

n những tác vụ đã hoàn tất ..................................................................................................................... 215

Hiển thị tác vụ trong lịch ........................................................................................................................... 215
Đồng bộ hóa tác vụ và ghi nhớ .................................................................................................................. 216
Giới thiệu về danh mục .............................................................................................................................. 218
Phân loại số liên lạc, tác vụ hoặc ghi nhớ ................................................................................................... 218
Tạo một danh mục cho các số liên lạc, tác vụ hoặc ghi nhớ ........................................................................ 218
Tắt lời nhắc hiển thị trước khi bạn xóa các mục nhập .................................................................................. 219

Nhập văn bản ........................................................................................................................................... 220

Cách sử dụng: Nhập văn bản ..................................................................................................................... 220
Gỡ rối: Nhập văn bản ................................................................................................................................ 227

Bàn phím ................................................................................................................................................. 228

Cách sử dụng: Bàn phím ........................................................................................................................... 228

Ngôn ngữ ................................................................................................................................................. 231

Cách sử dụng: Ngôn ngữ ........................................................................................................................... 231
Gỡ rối: Ngôn ngữ ...................................................................................................................................... 233

Hiển thị màn hình ..................................................................................................................................... 234

Cách sử dụng: Hiển thị màn hình .............................................................................................................. 234
Gỡ rối: Hiển thị màn hình .......................................................................................................................... 238

Công nghệ GPS ........................................................................................................................................ 240

Cách sử dụng: Công nghệ GPS .................................................................................................................. 240
Gỡ rối: Công nghệ GPS .............................................................................................................................. 242

background image

Bản đồ ..................................................................................................................................................... 243

Cách sử dụng: Bản đồ ............................................................................................................................... 243
Cài đặt riêng: Bản đồ ................................................................................................................................. 247
Gỡ rối: Bản đồ ........................................................................................................................................... 249

ng dụng ................................................................................................................................................. 250

Cách sử dụng: Ứng dụng .......................................................................................................................... 250
Gỡ rối: Ứng dụng ...................................................................................................................................... 252

BlackBerry ID ........................................................................................................................................... 256

Cách thực hiện: BlackBerry ID .................................................................................................................. 256

BlackBerry Device Software ...................................................................................................................... 258

Cách sử dụng: BlackBerry Device Software ............................................................................................... 258
Gỡ rối: BlackBerry Device Software ........................................................................................................... 260

Quản lý kết nối .......................................................................................................................................... 262

Mạng di động ........................................................................................................................................... 262
Công nghệ Wi-Fi ....................................................................................................................................... 269

Chế độ Hotspot di động ............................................................................................................................ 279

Cách sử dụng: Hotspot di động ................................................................................................................. 279
Gỡ rối: Chế độ Hotspot di động ................................................................................................................. 282

Công nghệ Bluetooth ................................................................................................................................ 284

Cách thực hiện: công nghệ Bluetooth ........................................................................................................ 284
Gỡ rối: công nghệ Bluetooth ..................................................................................................................... 292

Máy chủ đa phương tiện ........................................................................................................................... 296

Cách thực hiện: Máy chủ đa phương tiện ................................................................................................... 296

Phụ kiện thông minh ................................................................................................................................. 298

Giới thiệu về ứng dụng Phụ kiện thông minh ............................................................................................... 298
Cài đặt đế cắm mới ................................................................................................................................... 298
Thay đổi cấu hình đế cắm .......................................................................................................................... 299

background image

Xóa cấu hình đế cắm đã lưu ...................................................................................................................... 299

Nguồn và pin ............................................................................................................................................ 300

Cách sử dụng: Nguồn và pin ..................................................................................................................... 300
Gỡ rối: Nguồn và pin ................................................................................................................................. 304

Dung lượng bộ nhớ và thẻ nhớ .................................................................................................................. 305

Cách thực hiện: Dung lượng bộ nhớ và thẻ nhớ .......................................................................................... 305
Gỡ rối: Dung lượng bộ nhớ và thẻ nhớ ........................................................................................................ 312

Tìm kiếm .................................................................................................................................................. 314

Cách sử dụng: Tìm kiếm ............................................................................................................................ 314
Gỡ rối: Tìm kiếm ....................................................................................................................................... 319

Bảo mật .................................................................................................................................................... 320

Cách sử dụng: Bảo mật ............................................................................................................................. 320
Gỡ rối: Bảo mật ......................................................................................................................................... 351

Sổ dịch vụ và báo cáo chẩn đoán .............................................................................................................. 354

Chạy, xem, gửi hoặc xóa báo cáo chẩn đoán .............................................................................................. 354
Chấp nhận, xóa, hoặc khôi phục sổ dịch vụ ................................................................................................ 354
Cài một người nhận mặc định cho báo cáo chẩn đoán ................................................................................ 355
Tìm số kiểu của điện thoại thông minh và phiên bản của BlackBerry Device Software ................................. 355
Tôi không thể chạy hoặc gửi báo cáo chẩn đoán ......................................................................................... 355

Đồng bộ hóa ............................................................................................................................................. 357

Cách sử dụng: Đồng bộ hóa ...................................................................................................................... 357
Gỡ rối: Đồng bộ hóa .................................................................................................................................. 360

Tùy chọn truy cập ..................................................................................................................................... 362

Cách sử dụng: Khả năng truy cập .............................................................................................................. 362

Máy tính ................................................................................................................................................... 372

Sử dụng máy tính ..................................................................................................................................... 372
Chuyển đổi hệ đo lường ............................................................................................................................. 372

background image

Bảng chú giải ............................................................................................................................................ 373

Thông báo pháp lý .................................................................................................................................... 375